Algemene voorwaarden:

Lever uw auto van binnen en van buiten schoon aan mocht de auto heel erg vies zijn is het mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht.

Algemene Verkoop Voorwaarden Eclipse  Window  Tinting

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs                                                                                                                                                                              Artikel 7 - Ontbinding
Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 9 – Uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen                                                                                                                          Artikel 14 - Wijziging                                                                                                                                                                         Artikel 15 - Inwerkingtreding

 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een (mondelinge) overeenkomst (al of niet  op afstand) aangaat met de ondernemer;   2. Afnemers en/of opdrachtgevers:natuurlijke en/of rechtspersonen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die producten en/of diensten afnemen van de ondernemer;                                                                            3. Product of dienst:door de ondernemer vanuit zijn bedrijf te leveren product of dienst;  4. Aanbod: mondeling of schriftelijk door de ondernemer gedane aanbod voor levering van diensten en/of producten   5. Ondernemer:Eclipse Window Tinting zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (al of niet op) afstand aan consumenten, afnemer of opdrachtgever aanbiedt; 6.Overeenkomst:Een schriftelijke meerzijdige rechtshandeling waarbij de ondernemer met de consument, afnemer of opdrachtgever een  verbintenis aangaat.   7. Dag/dagen: kalenderdagen
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Eclipse Window Tinting                                                                                                                                                                   Hulzenweg 11                                                                                                                                                                                            6031 SP Nederweert  NL 

 Telefoonnummer (+31)06-12026708                                                                                                                                  

Openingstijden:Ma – Do: 10.00 – 18:00
Vrij       : 10.00- 21.00                                                                                                                                                                      Zaterdag: 10:00 –17:00

KvK-nummer: 73388971                                                                                                                                                                         Btw-identificatienummer: NL093349464B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ondernemer te leveren producten,  diensten, aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tot verkoop, levering en aanbrengen van onder de ondernemer gebruikte handelsnaam op de markt gebrachte producten en gelden voor opdrachtgevers zijnde consumenten dan wel afnemers of opdrachtgevers die rechtstreeks dan wel via vertegenwoordigingeen overeenkomst wensen te sluiten dan wel sluiten.2.Algemene voorwaarden die afnemers en/of opdrachtgevers hanteren worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer zich uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard.3. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling van huidig of toekomstig dwingend recht. Mocht één van deze algemene voorwaarden op deze grond onder omstandigheden nietig zijn dan wel  vernietigd worden, dan geldt de voor de ondernemer meest gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.4. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien dit schriftelijk door de ondernemer aan consument, afnemer of opdrachtgever is bevestigd.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij of in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod in te trekken, te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een mondelinge of schriftelijkeomschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo correct mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties van gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, afzeggen van de levering of dienst dan wel ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen van of bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument,afnemer of opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft tenminste:
- de prijs (exclusief BTW);
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de consument, afnemer of opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij eventueel nader gestelde voorwaarden.2. Overeenkomsten, tot stand gekomen door bemiddeling van tussenpersonen in welke hoedanigheid dan ook, zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de ondernemer. Dit is tevens van toepassing indien dit bij de totstandkoming van een eerdere overeenkomst is  nagelaten.                       3. De ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument, afnemer of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst al of niet op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd het product en of de te leveren  dienst   hiervan te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of de uit te voeren diensten.

Artikel 6 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingen.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Ontbinding1.Een afnemer en/of opdrachtgever heeft het recht om binnen 5 dagen af te zien van een door de ondernemer gedane overeenkomst zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.                                                                            2. Ingeval de afnemer en/of opdrachtgever gebruik maakt van het recht genoemd onder 1. blijven wel de kosten voor de door de ondernemer aangeschafte materialen voor de uitvoering van de overeenkomst  verschuldigd.                              3.Na de termijn genoemd onder 1. kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden en is de afnemer en/of opdrachtgever gehouden om de in de overeenkomst verschuldigde betaling – met inachtneming van het gestelde in artikel 10 - aan de ondernemer te voldoen, ook al wordt afgezien van levering van de producten en/of diensten 

Artikel 8- Garantie en aansprakelijkheid
1.De geleverde producten en/of diensten dienen direct na ontvangst door de consument, afnemer of opdrachtgever te worden gecontroleerd. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 5 dagen na constatering hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan de ondernemer gemeld te worden.
2. Als duidelijk is aangetoond dat de geleverde producten en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan heeft de ondernemer de keuze om de geleverde producten en/of diensten daarvan te vervangen dan wel de factuurprijs terug te betalen.
3.De ondernemer geeft 5 jaar garantie op het tinten van voertuigen en 1 jaar op vlakglas bij gebouwen en belettering op voertuigen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van normale slijtage of als deze ontstaan is door ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, verontreiniging dan wel zelf is gerepareerd en/of bewerkt of dit door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
4. De ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, afnemer of opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanuit de ondernemer.                                                                    5. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, diefstal of indirecte schade en winst- of omzetderving als gevolg van de geleverde diensten en/of producten.                                                                                              6. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, afnemer of opdrachtgever noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.                                                                                                                                                               7. Als er eenduidig en aantoonbaar sprake is van nalatigheid of grove onachtzaamheid van de ondernemer waardoor er schade is ontstaan dan zal dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 – Uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het leveren van producten en/of diensten.    2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument, afnemer of opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument, afnemer of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Het risico van beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument, afnemer of opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
1. De consument, afnemer of opdrachtgever dienen– tenzij anders is overeengekomen - de voor de producten en/of diensten verschuldigde bedragen direct na aflevering contant te betalen. De ondernemer verstrekt voor deze betaling een betaalbewijs.   2. Ingeval met een afnemer of opdrachtgever schriftelijk of mondeling is overeengekomen dat er per bank betaald kan worden dient het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen op een door de ondernemer aan te geven bankrekening te worden gestort.    3. In geval van niet betaling of te late betaling van de consument, afnemer of opdrachtgever heeft de ondernemer het recht om de gemaakte kosten voor het alsnog innen hiervan in rekening te brengen inclusief de wettelijk verschuldigde rente vermeerderd met een percentage van 3% over het geheel te innen bedrag.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van een aanbod of overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument, afnemer of opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer dan zal de ondernemer naar van de consument, afnemer of opdrachtgever de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, afnemer of opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consumentconsumenten, afnemer of opdrachtgever woonachtig is in het buitenland..

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument, afnemer of opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 14 Wijziging                                                                                                                                                                                    De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.

Artikel 15 Inwerkingtreding                                                                                                                                                                 Deze algemene voorwaarde zijn  van kracht met ingang van 01-01-2019. Op aanvraag zijn afzonderlijke exemplaren verkrijgbaar bij de ondernemer. Op verzoek zal een afschrift van deze Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

 

 

# autoramen autoruiten tinten blinderen x-pel suntek bestickering ruiten ramen folie window film #

images.jpg
Eclipse 2.jpg